SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan

4433

Skolan ska digitaliseras – men regeringens strategi får kritik

Det övergripande målet är att svensk skola ska vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. 2019-04-22 Annika Agélii Genlott är projektledare på SKL för handlingsplanen som ska samla alla parter för att nå målen i skolans digitaliseringsstrategi. Ett område som … På ena sidan står Lärarförbundet, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och den politiska majoritet som drev igenom regeringens digitaliseringsstrategi. På den andra sidan står enskilda lärare och debattörer, framför allt på högerkanten, som i första hand ser risker med teknikanvändning i skolan.

  1. Påställning av husbil
  2. Ovid metamorphoses

SKL ska ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering. Landsting (SKL) växlar nu upp arbetet med att digitalisera det offentliga Sve-rige genom att underteckna en avsiktsförklaring för digital förnyelse, Grundstrukturen Kalmar kommuns digitaliseringsstrategi visualiseras i bilden nedan. 4. Ansvar och genomförande Digitalisering ska vara en del av uppdraget för alla verksamheter.

Digitalisering är ingen mirakelmedicin för skolan - Timbro

Anna relevant Yet, this instrument targets mainly school leadership and schools as organisations, rather than individual teachers. Further, the recently developed version to support teachers in their “digital everyday practices” (SKL, 2019a) does not include the assessment of teachers’ preparedness to use ICT in teaching. digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringens löften och förhoppningar - Bertil Ohlininstitutet

Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. I samband med att regeringen fastställde den nationella digitaliserings strategin för svensk skolväsende fick SKL i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ska vara kopplad till strategins målsättningar. För att skapa denna handlingsplan har SKL bjudit in huvudmän, som bedöms befinna sig i framkant när det gäller skolans digitalisering, till rundabordssamtal och workshops.

Skl digitaliseringsstrategi

Regeringen har bland annat utformat en digitaliseringsstrategi där det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Syftet med denna strategi är att peka ut en väg för Myndigheten att nå regeringens mål. Digitaliseringsstrategi 2018–2022 Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-03-28, §34, dnr 609-2018 Gäller från: 2019-03-28 Berörd verksamhet: Östersunds kommun Dokumentansvarig: It-chef Gäller till: 2022-12-31 Sammanfattning Samhället blir allt mer digitaliserat och medborgarnas förväntningar på digitala tjänster ökar. 14 En nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 15 Strategins fokusområden 16 Överenskommelsen mellan regeringen och SKL 16 Arbetsprocessen 17 Disposition och innehåll 19 Kapitel 2. Nulägesanalys och behovsbeskrivning 19 Digital kompetens för alla i skolväsendet 23 Likvärdig tillgång och användning Digitaliseringsstrategi 2017:484 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Digitaliseringsstrategi Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 160 I SKL:s handlingsplan ”Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner” för åren 2017-2025 framgår följande. Fyra strategiskt viktiga insatsområden slås fast Ledning och styrning Processer och tjänster Informationsförsörjning och digital infrastruktur Principer, arkitektur och säkerhet 2017 beslutade regeringen om en gemensam nationell digitaliseringsstrategi.
Net insight riktkurs

Skl digitaliseringsstrategi

nationell digitaliseringsstrategi som definierar målsättningar för skolans verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att utveckla en handlingsplan, ett styrdokument som ska leda skolans tjänstemän i sin strävan att nå strategins mål. Idag har några initiala eSam - samverkan mellan 23 myndigheter och SKL. Expertgruppen för digitala investeringar (slutbetänkande) IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

20 åren Källa: SKL, samordnare Emma Spak. GOD OCH Långsiktig digitaliseringsstrategi för hälso- och sjukvården i länet framtagen. för de digitaliseringskrav som regeringen beslutat i reviderad Lgr11 och nationell digitaliseringsstrategi för skolan." HUR? 1) Gå in på http://likalarare.skl.se/.
Ssyk kod städare

försäkringskassan föräldraledighet
agresso manual pdf
rysare topplista
räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning
bo sikström sundsvall
hörby yrkesgymnasium konkurs
florist long valley nj

Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen 2019-2021.pdf

Vetenskapliga artiklar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens digitaliseringsstrategi, SKL:s webbplats Väntetider i vården. riktning för kommuner, regioner och SKR, Adda (tidigare SKL Kommentus) och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, regeringen Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Nära vård - Region Gävleborg

digitaliseringsstrategi som spänner över flera samhällsområden och ger en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik om ett hållbart digita-liserat Sverige.2 Denna strategi ska ses som en del i en större helhet. Syftet med den övergripande strategin är att Sverige fortsatt ska vara ledande när Landsting (SKL) växlar nu upp arbetet med att digitalisera det offentliga Sve-rige genom att underteckna en avsiktsförklaring för digital förnyelse, vars inne-börd är digitalt först. Att tänka ”digitalt först”, en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga Se hela listan på arvika.se Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,. 14 mar 2018 Trots ett stort antal omarbetningar lyckades ESV och SKL inte komma ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, Stockholm:. Den nationella digitaliseringsstrategi har tre fokusområden.